تاریخ انتشار:1393/01/21کد محتوا: 283
معرفی هیأت مدیره


رییس هیأت مدیره
آقای محمد علی باطنی
 معاون سرمایه انسانی مخابرات ایران


نایب رییس هیأت مدیره
 آقای محسن سجادی نیا
رییس گروه توسعه جامع ارتباطات مبین


عضو هیأت مدیره
 آقای علی عرب
معاون مالی، اداری تدارکاتی شرکت مخابرات استان تهران

عضو هیأت مدیره
 آقای محمدرضا بیدخام
معاون بازاریابی و فروش شرکت مخابرات استان تهران


عضو هیأت مدیره
آقای ناصر قدیر کاشانی
 مدیر عامل شرکت خدمات اول مخابرات و نایب رییس شرکت خدمات اول مبین
Share/Save/Bookmark