تاریخ انتشار:1392/02/17کد محتوا: 63
تغییر نام و مکان

تغییر نام و مکان و یا خرید و فروش امتیاز تلفن ثابت، منوط به وجود امکانات فنی در محل مورد تقاضا بوده که از طریق تکمیل فرم بررسی امکانات و دریافت پاسخ مثبت مرکز با ارائه اسناد و مدارک امکان پذیر است.
تغییر مکان تلفن از محدوده ی یک مرکز به محدوده ی مرکز دیگر، مشروط به قبول تقاضا در مرکز مقصد (با توجه به امکانات) امکان پذیر است.

شرایط تغییر نام برای اشخاص حقیقی:
حضور همزمان فروشنده و خریدار یا قائم مقام قانونی ایشان، اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی، پرداخت آخرین صورت حساب و کلیه دیون تلفن.

شرایط تغییرنام برای اشخاص حقوقی:
حضور نماینده شرکت با معرفی نامه به امضای صاحبان مجاز حق امضاء برای اسناد تعهد آور و ممهور به مهر شرکت، اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی، آگهی تاسیس مندرج در روزنامه رسمی ، آگهی تغییرات که بیش از 2 سال از زمان آن نگذشته باشد، شناسنامه ملی و گواهی کد اقتصادی، پرداخت آخرین صورت حساب و کلیه دیون تلفن .

شرایط تغییر مکان برای اشخاص حقیقی:
حضور مالک یا قائم مقام قانونی با کارت ملی، پرداخت آخرین صورت حساب صادره و کلیه دیون.

شرایط تغییر مکان برای اشخاص حقوقی:
حضور نماینده شرکت با معرفی نامه ، ارائه آگهی تغییرات که بیش از دو سال از زمان آن نگذشته باشد، اصل و تصویر کارت ملی، پرداخت آخرین صورت حساب و کلیه دیون.
Share/Save/Bookmark