تاریخ انتشار:1392/02/17کد محتوا: 66
تعویض شماره

مدارک مورد نیز برای تعویض شماره:
ارائه نامه تعویض شماره از سوی مرکز یا دفتر بازرسی، ارائه اصل و کپی کارت ملی و شناسنامه، پرداخت صورت حساب و کلیه دیون تلفن.
Share/Save/Bookmark