تاریخ انتشار:1392/02/17کد محتوا: 68
اعلام و عدم اعلام از 118

مدارک مورد نیاز برای اعلام و عدم اعلام از 118 برای اشخاص حقیقی:
حضور مالک یا قائم مقام قانونی، پرداخت آخرین صورت حساب و کلیه دیون و تکمیل فرم درخواست خدمات تلفن.

مدارک مورد نیاز برای اعلام و عدم اعلام از 118 برای اشخاص حقوقی:
حضور نماینده شرکت با معرفی نامه، ارائه اصل و تصویر آگهی تغییرات که بیش از 2 سال از زمان آن نگذشته باشد، ارائه اصل و تصویر کارت ملی، پرداخت آخرین صورت حساب و کلیه دیون تلفن، تکمیل فرم درخواست خدمات تلفن.
Share/Save/Bookmark